Regulamin i RODO

Regulamin i RODO

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi o zasadach wynajmu, rezerwacji, zamówienia oraz usług związanych ze sprzętem oraz/lub realizacją usługi obsługi technicznej imprezy. Zakres oraz warunki wynajmu lub realizacji usług zostają określone każdorazowo pomiędzy klientem a Art Solutions w Umowie i / lub Zamówieniu, której niniejszy Regulamin jest uzupełnieniem. Regulamin stosuje się w zakresach dotyczących danej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a Regulaminem Umowa ma pierwszeństwo.

Definicje:

Art Solutions – Łukasz Kiełczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Art Solutions” w Łomiankach przy ul. Przełajowej 8, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 118 199 87 28, REGON: 142981150

Klient – osoba lub podmiot zawierający Umowę z Art Solutions

Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny na stronie internetowej: https://artsolutions.net.pl/zasady-wspolpracy-wynajmu/

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

Sprzęt – wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne i zaplecze eventowe (nagłośnienie, oświetlenie, sceny, namioty, wyposażenie itp.), wypożyczane i dostarczane przez Wynajmującego

Umowa – umowa współpracy pomiędzy Klientem, a Art Solutions

Zamówienie – zamówienie realizacji wynajmu lub usług przez Art Solutions

Rezerwacja sprzętu

Rezerwacja Sprzętu dla nowych Klientów indywidualnych, firm oraz spółek prywatnych odbywa się:

 1. Na podstawie Umowy lub
 2. Na podstawie Zamówienia.

W celu dokonania rezerwacji konieczne jest wpłacenie zaliczki lub zadatku, w wysokości określonej w Umowie lub zamówieniu, płatnej przelewem na podstawie faktury pro forma.

Kwota zaliczki lub zadatku może wynosić 50-100% całej wartości ceny i ustalana jest każdorazowo indywidualnie z klientem.

Zaliczka oraz zadatek nie są stosowane w umowach lub zamówieniach zawieranych z podmiotami publicznymi.

W przypadku rezerwacji terminów z dużym obłożeniem konieczne jest wpłacenie Zadatku, który nie podlega zwrotowi, chyba, że do realizacji Usługi nie doszło z winy Art Solutions lub za zgodnym porozumieniem Stron.

Cena

Cena wynajmu Sprzętu jest ustalana przez Wynajmującego indywidualnie w zależności od dostępności, miejsca montażu oraz wysokości rabatu udzielonego Klientowi. W celu uzyskania ceny należy zwrócić się o indywidualną wycenę na adres email zapytania@obslugaimprez.eu Po dokonaniu płatności, Wynajmujący wystawia fakturę VAT zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Obowiązki Klienta

 1. Klient ma obowiązek przedstawić rzetelne warunki dotyczące możliwości montażu Sprzętu, uwzględniając ukształtowanie terenu, tereny zamknięte / trudno dostępne, roślinność, brak możliwości dojazdu, konieczność wnoszenia i/lub przenoszenia sprzętu
 2. Klient ma obowiązek wyznaczyć osobę decyzyjną, obecną podczas montażu Sprzętu.
 3. W chwili zakończenia montażu, Klient zobowiązany jest do podpisania „Protokołu z wynajmu sprzętu”, w którym wypisane są wszystkie przekazywane urządzenia/akcesoria.
 4. W przypadku trwałych zabrudzeń, trwałych uszkodzeń mechanicznych Sprzętu np. przecięcia lub narażenia materiału na „dym z grilla” itp. substancji tłustych, Klient w pełni odpowiada materialnie za wymianę Sprzętu na nowy.
 5. Klient zapewnia, że do miejsca realizacji wymagany jest bezpośredni dojazd samochodem do 3,5T. Art Solutions nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające z niedopełnienia przez Klienta ustaleń związanych z wjazdem i dostępem do miejsca realizacji.

W przypadku braku spełnienia powyższych obowiązków przez Klienta realizacja usługi lub wynajmu może nie być możliwa w części lub całości. W takim przypadku jeżeli do realizacji nie doszło (z winy Klienta) Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu wynagrodzenia.

Odpowiedzialność Klienta

Klient zapewnia, że będzie odpowiadał za Sprzęt w tym wszelkie jego uszkodzenia sprzętu oraz uszkodzenia dóbr materialnych uczestników wydarzeń pokryje zgodnie z cenami ustalonymi według aktualnej wyceny. Za bezpieczne składowanie i przechowywanie Sprzętu w czasie pomiędzy wydarzeniami i poszczególnymi dniami odpowiada Klient.

W przypadku odwołania wydarzenia z winy Klienta w terminie krótszym niż 7 dni przed wydarzeniem Art Solutions należy się całość wynagrodzenia.

Realizacja Zamówienia

 1. Art Solutions zapewnia własny transport, montaż oraz demontaż Sprzętu. Nie ma możliwości odbioru Sprzętu we własnym zakresie (nie dotyczy niektórych akcesoriów/elementów wyposażenia – do uzgodnienia indywidualnego).
 2. Art Solutions jest zobowiązany do jednorazowego montażu Sprzętu. Ewentualne zmiany położenia poszczególnych elementów są dodatkowo płatne i uzależnione od harmonogramu montażu Art. Solutions.
 3. W przypadku nie dotrzymania przez Klienta uzgodnionego terminu – czasowego opóźnienia montażu, nie pojawienia się na miejscu osoby decyzyjnej wyznaczonej przez Klienta (dotyczy powyżej 30 minut), lub innych przyczyn niezależnych od Art. Solutions może zostać naliczona opłata dodatkowa i/lub zostać opóźniony czas montażu Sprzętu.
 4. Art Solutions ma prawo odmówić montażu namiotów/zadaszenia scen i/lub samych ścian bocznych/horyzontów na miejscu montażu ze względu na niebezpieczeństwo dla uczestników wydarzenia, oraz trudne warunki atmosferyczne.
 5. Art Solutions nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, problemów z siecią energetyczną i przerwami w dostawie prądu, a także warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zlecenia.
 6. Art Solutions nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie usługi wynikające z problemów z łączem internetowym.
 7. Klient ma prawo złożenia reklamacji do wykonanej usługi w formie pisemnej lub mailowej na dane wskazane w dziale dane kontaktowe.
  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.
  W przypadku reklamacji zgłaszanych przez osoby nie będące konsumentami reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie, a termin maksymalny na ich zgłoszenie to 7 dni od wykonania usługi. Po tym terminie reklamacja nie będzie rozpatrywana.

Dane kontaktowe

E-mail: zapytania@obslugaimprez.eu

Tel: 22 296 21 28

Adres: ul. Chmielna 73b/15 00-801 Warszawa

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

Regulamin wprowadzono

Warszawa

dnia 8.05.2023

 

Informacja RODO o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Łukasz Kiełczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Art Solutions” w Łomiankach przy ul. Przełajowej 8, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 118 199 87 28, REGON: 142981150

Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy objętej udzielonym zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przechowywanie i przekazywanie danych

Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom współpracującym, pracownikom oraz księgowym i prawnikom, którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacje

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą obsługę i realizację zlecenia.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

IMG_6666

Zastanawiasz się Nad szczegółami Twojego eventu?

Masz wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych usług? Jesteśmy tutaj, aby na nie odpowiedzieć
i zapewnić Ci wszystkie niezbędne informacje. Zależy nam, aby każdy klient był w pełni usatysfakcjonowany z realizacji projektów, niezależnie od ich skali i rodzaju.

zadzwoń do nas+48 (22) 296 21 28

Zaufali namRazem do celu

Warszawa
PARP
grupa_polsat_plus
plus
tvn
GDDKiA
dzien_dobry_tvn
radio_zet
medicover
szlachetna_paczka
danone
mza
aflofarm
nifc